4 näkökulmaa tuotekehityksen mittaamiseen digibisneksessä

This article is in Finnish. The English version of this article is available here.

Keskusteltuani taannoin asiakkaan kanssa ymmärsin, että tuotetalon managerin voi olla vaikea verrata oman talonsa tuotekehityskyvykkyyttä alan yleiseen tasoon tai kilpailijoihin nähden.

Kuuntele Antti Kirjavaisen haastattelu tästä aiheesta. Haastattelu lisätty osaksi postausta 14.8.

Jos talossa on luotu ja julkaistu tuote, jonka tuloilla liiketoiminta pyörii, on selvää että tuotekehityskyvykkyys on olemassa. Mutta kuinka hyvätasoista se on ja miten paljon sen varaan voi luottaa? Kuinka paljon pitäisi kyvykkyyden kehitykseen investoida talon aikaa ja muita resursseja? Mihin nämä resurssit pitäisi kohdistaa?

Digibisnes globalisoituu entisestään joka päivä. Samaan aikaan asiakkaat odottavat tuotteiden ja palveluiden kehittyvän yhä kiihtyvällä tahdilla. Myös markkinat muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Tuotetalojen pitää pystyä tarttumaan niiden suomiin tilaisuuksiin nopeasti ja löytää innovatiivisia ratkaisuja asiakkailla oleviin, alati muuttuviin tarpeisiin.

Pysyäkseen kilpailukykyisinä nykyaikaisten digituotetalojen täytyy varmistaa, että niiden kyvykkyydet tehdä tuotekehitystä ovat huippuluokkaa tuotekehityksen kaikilla osa-alueilla: liiketoiminnassa ja tuotehallinnassa, softakehityksessä ja johtamisessa.

CC BY-ND 2.0 by Jim Bauer https://www.flickr.com/photos/lens-cap/

Mitä haasteita tuotekehityskyvykkyytenne pystyy ratkomaan?

Tässä on meidän ratkaisumme tähän ongelmakenttään: 4 näkökulmaa tuotekehityksen kyvykkyyksien kokonaisvaltaiseen mittaamiseen digibisneksessä.

Mallimme perustuu amerikkalaisten valmentajien ja konsulttien Diana Larsenin ja James Shoren kehittämään Agile Fluency Modeliin (ketteryyden sujuvuusmalli). Mallin vahvuus on sen mukautuvuudessa: se ei ole maturiteettimalli eikä määritä tuotekehityksen tekemisen tapaa. Se ottaa huomioon monta näkökulmaa ja ulottuvuutta tuotekehityskyvykkyyteen: ohjelmistokehitysosaamisen, tuotehallinta ja -liiketoimintaosaamisen sekä organisaationaaliset ja johtajuustekijät. Yritys voi kehittyä useammassa näistä ulottuvuuksista samaan aikaan. Mallin takana on lisäksi paljon kenttätyötä, mikä tarkoittaa sitä että mittauksen avulla yritys saa kuvan siitä, miten tehokasta heidän tuotekehityksensä on kilpailijoihin tai alaan verrattuna.

1. Kehityksen raportointi liiketoiminnan kielellä

Toimivan ohjelmistotuotekehitysorganisaation perusindikaattori on sen kyky raportoida edistyksestä liiketoiminnan kielellä.

Mitä se tarkoittaa? Yksinkertaisesti sitä että tiimit raportoivat säännöllisesti, mitä ovat työstämässä ja kuinka se edistyy liiketoiminta-arvon näkökulmasta.

Miksi se on tärkeää? Ensinnäkin, se että tiimit kykenevät antamaan näitä raportteja säännöllisesti kertoo, että kehittäjät jakavat ja ymmärtävät liiketoiminnan asettamat liiketoimintatavoitteet. Jos näin ei ole, asia korjaantuu nopeasti palautekeskusteluissa kehittäjien ja liiketoiminnan välillä. Tälläinen yhteisymmärrys liiketoimintatavoitteiden suhteen on todella suuri voimavara yrityksessä.

Toiseksi tämä raportointi tuo läpinäkyvyyttä tuotekehitykseen. Työn alla olevista asioista puhutaan ja kehityksen etenemisen vauhti on näkyvillä kaikille. Tämä lisää keskinäistä luottamusta yrityksen sisällä ja mahdollistaa todellisuuteen perustuvan työn suunnittelun.

Mitä jos yrityksessäsi ei tehdä tätä?

Tällaisen käyttäytymisen aikaansaamisessa kehitysorganisaatiossa ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät ja viitekehykset loistavat. Jos teette Scrumia, eXtreme Programmingia tai Kanbania tai jotain variaatiota näistä, tälläisen toiminnan pitäisi olla jokapäiväistä. Olettaen tietysti, että ymmärrätte menetelmän ja olette kokeneita sen mukauttamisessa omaan työskentely-ympäristöönne.

2. Julkaiseminen markkinoiden tahtiin

eli pystyttekö julkaisemaan versioita tuotteestanne niin nopealla tahdilla kuin markkina ja asiakkaat pystyvät versioita vastaan ottamaan.

Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, pystyttekö julkaisemaan tuoteversioita silloin kuin haluatte (liiketoimintasyistä), eikä vain silloin kun teknologiapappienne ennustukset käyvät toteen, tähdet ovat oikeassa asemassa ja ennusmerkit näyttävät hyviltä hyväksymistesti- ja staging-ympäristöissänne.

Miksi se on tärkeää? Tärkein syy on se, että haluatte pystyä tarttumaan kaikkiin mahdollisuuksiin, joita liiketoimintaympäristönne tarjoaa. Jos ette voi julkaista tuoteversiota silloin kun haluatte, jää osa mahdollisuuksista hyödyntämättä.

Toinen syy tämän kyvykkyyden tärkeyteen on se että se lisää läpinäkyvyyttä: jos julkaisette säännöllisesti, saatte palautetta systemaattisista vioista aiemmin. Kykynne oppia kehittämään softaa sillä tavalla että vältätte systemaattiset viat kiihtyy huomattavasti.

Usein tapahtuvat julkaisut myös lisäävät kehitysorganisaation moraalia ja rakentavat luottamusta tuotetalon ja sen asiakkaiden välille.

Mitä jos yrityksessäsi ei tehdä tätä?

Jos ette pysty julkaisemaan tuoteversioita silloin kun haluatte, teillä on luultavasti teknistä velkaa ja epäoptimaalisia suunnitteluratkaisuja tuotteenne lähdekoodissa. Suuri defektien määrä on toinen tekijä, joka tekee julkaisemisen työlääksi. Se on usein seurausta epäselvästä lähdekoodista ja automaattisten testien kaltaisen turvaverkon puutteesta.

Tämä on kaikkein osaamiskeskeisin tuotekehityskyvykkyyden ulottuvuuksista. Tämän hallitseminen vaatii useiden tekniikoiden omaksumista. Toiset niistä ovat nopeampia oppia kuin toiset. Useat yritykset ja tiimit tarvitsevat koulutusta, valmennusta ja konsultointia saavuttaakseen kyvyn laadukkaan koodin tuottamiseen ja ylläpitoon sekä edellytykset jatkuvaan integraatioon (engl. continuous integration) ja asennusautomaatioon (engl. continuous deployment).

3. Konkreettisten liiketoimintametriikoiden käyttö

eli käyttäkö yrityksenne konkreettisia liiketoimintametriikoita edistymisenne seuraamiseen?

Mitä se tarkoittaa? Sen lisäksi että raportoitte edistymistä liiketoiminnan kielellä, mittaatteko ja raportoitteko todellista vaikutustanne markkinoilla liiketoimintametriikoilla kuten myyntisuppilometriikka (kohorttianalyysilla rikastettuna), asiakkaiden pysyvyysaste (engl. customer retention rate), asiakashankinnan hinta (engl. cost of customer acquisition), tulo-per-asiakas (engl. revenue-per-customer) jne.

Miksi se on tärkeää? Jos raportoitte käyttäen näitä metriikkoja, tuotekehitysorganisaationne kykenee optimoimaan tuottamanne arvon. Opitte miten työnne vaikuttaa luomaanne arvoon. Tällä tiedolla voitte kohdistaa toimenpiteenne niin että maksimoitte yrityksen tuottaman arvon.

Päätöksenteosta tulee suoraviivaista, koska saatavilla on konkreettisia lukuja, joihin päätökset voi perustaa. Tämä rakentaa luottamusta ja yhteistyöhenkeä yrityksen sisällä.

Mitä jos yrityksessäsi ei tehdä tätä?

Tämänkaltaisen mittaroinnin ja raportoinnin toteuttaminen vaatii, että kehitystiimeissä on liiketoimintaosaamista sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatiorakennetta pitää muuttaa tämänkaltaisen osaamisen tuomiseksi tuotekehityksen keskiöön. Ja niin kuin kaikissa muutostoimissa, ulkoisten valmentajien tuki voi nopeuttaa muutoksen syntymistä ja tehdä siitä pysyvämmän.

Customer development, Lean startup ja Lean UX -menetelmät tarjoavat viitekehyksen tälläiselle työskentelylle. Valmentajat ja mentorit voivat nopeuttaa niiden omaksumista.

4. Yritystasoisen vaikutuksen raportoiminen

eli raportoivatko tiiminne heidän vaikutustaan koko yrityksen näkökulmasta?

Tämä indikaattori on oikeastaan hyödyllinen vain hiukan isommille yrityksille. Jos yrityksellä on vain yksi tuote, konkreettisten liiketoimintametriikkojen käyttö tämän tuotteen suhteen tuottaa raportin myös tuotekehitysorganisaation yritystasoisesta vaikutuksesta.

Mitä se tarkoittaa? Osaavatko tuotetiiminne asettaa työnsä koko yrityksen näkökulmaan? Tietävätkö ne, mitä vaikutusta heidän eri toimenpidevaihtoehdoillaan on yrityksenlaajuiseen menestykseen?

Miksi se on tärkeää? Pystyäkseen raportoimaan vaikutustaan koko yrityksen näkökulmasta, tuotetiimien täytyy olla tietoisia yritystasoisista tavoitteista ja prioriteeteista. Koko yrityksen toimintaa voidaan kehittää merkittävästi, jos tiimit pystyvät ja ovat valmiita tarvittaessa uhraamaan omat tavoitteensa yhteisen edun vuoksi. Läpinäkyvyys siihen, mitä eri tiimit tekevät ja miksi, kehittyy merkittävästi. Lisäksi vallitsee yhteisymmärrys siitä, mitä tulee saada aikaan yrityksen menestyksen maksimoimiseksi.

Mitä jos yrityksessäsi ei tehdä tätä?

Yrityksenlaajuinen läpinäkyvyys yrityksen olemassaolon tarkoituksesta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista on esivaatimus tälle kyvykkyydelle. Samoin läpinäkyvyyttä vaaditaan kaiken tiimeissä tehtävän työn suhteen yrityksen laajuisesti. Ketterä projekti- tai tuoteportfolionhallinta tai portfolio-Kanban voi auttaa tälläisen läpinäkyvyyden luomisessa.

Kaikkien tiimien jakama yhteinen päämäärä on toinen esivaatimus. Management 3.0-käytännöt voivat auttaa tämän rakentamisessa yritykseesi.

Kolmas esivaatimus on vastuulliset ja itseorganisoituvat tiimit. Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät auttavat tämän ajattelutavan siemenen istuttamisessa tiimeihin ja Management 3.0-käytännöt, kuten delegaatioseinät, voivat tukea tämän ajattelutavan omaksumista koko yrityksessä halutulla tasolla.

Jotta kaikki tämä voisi tapahtua, paljon täytyy muuttua yrityksessä yksilö- tiimi ja organisaatiotasolla. Tämä on valtava muutostyö. Vain muutama firma maailmassa, esim. Valve ja Zappos, ovat onnistuneet saavuttamaan tälläisen kyvykkyyden.

Mittaamisesta kehittymiseen

Näitä indikaattoreita voi käyttää myös yrityksesi tuotekehityskyvykkyyden tavoitetilan asettamiseen. Kun tavoitetila on asetettu ja nykytila mitattu, on mahdollista kartoittaa kehityspolku haluttuun tuotekehityskyvykkyyden tasoon.

Tällä tavalla me Flowassa tuemme tuotetaloja mittaamaan omaa tuotekehityskyvykkyyttään ja valmennamme sen kehitystä haluttuun suuntaan. Meillä on sekä teknistä osaamista kauniiden ohjelmistotuotteiden kasvattamisesta että liiketoimintaosaamista ja kokemusta yritysten valmentamisesta tuoteliiketoiminnan sekä johtamisen alueella. Meillä on osaamista kaikilla yllä mainituilla teknisillä osa-alueilla sekä kokemusta kaikista mainituista liiketoiminta-, tuotekehitys- ja johtamistekniikoista. Yhdessä voimme saada tuotekehityksenne kukoistamaan.

Aloita kehittyminen heti

Jos olet valmis viemään yrityksenne tuotekehityskyvykkyyden uudelle tasolle kanssamme, tai jos haluat saada lisätietoja siitä kuinka voimme auttaa sinua sen mittaamisessa ja kehittämisessä, ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella niin jutellaan!

Antti Kirjavainen on kokenut valmentaja. Hän auttaa yrityksiä kehittymään liiketoimintalähtöisiksi, asiakkaita ymmärtäviksi ja jatkuvasti toimintaansa kehittäviksi.

Antin tehtävänä on auttaa uusia yrityksiä omaksumaan näitä uusia työn organisoimisen ajatusmalleja ja käytäntöjä ja näin viedä vaikutuksensa aivan uudelle tasolle.

comments powered by Disqus